7 نکته کلیدی در طراحی اپلیکیشن موبایل کاربر پسند یا user-friendly:یک اپلیکشن کاربر پسند باید همواره در دسترس باشد، خوانا باشد و بتواند نیازهای کاربر را رفع کند.